NIS-direktivet

1 december, kl 8.30-12.30

Advenica (roskildevägen 1, Malmö)

 

I samarbete med Advenica och Zacco erbjuder vi en halvdags fördjupning i EUs nya direktiv för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem, NIS-direktivet (the directive on security of network and information systems). Direktivet ska öka medlemsländernas förmåga att skydda sig mot cybersäkerhetshot och de ska också rapportera säkerhetshot, incidenter eller intrång samt se till att utbytet av information och samarbete är effektivt och gränsöverskridande. Men hur ska vi tolka direktivet?

I Sverige har Justitiedepartementet genomfört en utredning om hur NIS ska införas i svensk lagstiftning. Utredningen som har överlämnats till regeringen beskriver hur NIS-direktivet ska tillämpas från och med den 10 maj 2018. Följande sektorer berörs direkt av NIS: energi, transport, bank- och finansmarknad, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur.

Hur ska man förhålla sig till NIS?

NIS syfte är att genom att höja säkerheten i de utpekade sektorerna ska samhällets robusthet mot yttre störningar höjas. Det innebär ett behov av att skapa skydd mot även statsstödda aktörer som med stor uthållighet och stora resurser kan utföra attacker.

Workshopen handlar om att belysa och diskutera hur de olika aspekterna av NIS kan behövas hanteras. Det kommer att kräva riskbedömningar, organisatoriska förändringar och tekniska lösningar för att uppnå direktivets mål. Dagen blir en interaktiv dag som ger dig en förståelse av vad de nya reglerna innebär och hur rätt förberedelser kan ge företag och organisationer en avsevärd fördel.

Moment och fokuspunkter under dagen:

  • Mål: “projektplanen för informationssäkerhetsarbetet”
  • Fördjupad översikt NIS
  • NIS i relation till andra lagrum (GDPR, Säkerhetsskyddslagen mm)
  • Sektorsjämförelser, Likheter och skillnader
  • Incidentrapportering
  • Riskbaserat informationssäkerhetsarbete
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Ansvarsfördelning / organisation
  • Fem månader kvar – vad gör vi nu?

 

Halvdagsfördjupning 1950 SEK, endast 20 platser


 

 Facilatorer

(För TALARNAS BIOGRAFI, HÅLL MARKÖREN ÖVER BILDEN)

 
Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

Anders Boberg,  Area Manager Cyber Security Sweden South, Zacco

Anders Boberg, Area Manager Cyber Security Sweden South, Zacco

 
 

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet som tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och IT-tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica jobbat med framtidssäkra och hållbara lösningar och möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. www.advenica.se

Zacco är ett modernt konsultdrivet företag med ett 360° perspektiv på immateriella rättigheter (IP). Vi hanterar allt från inlämning av patentansökningar, registrering av varumärken och designskydd, till tvistlösning, informationssäkerhet och portföljhantering. Zacco är ett av Europas största IP-konsultföretag med 26 lokala kontor i fem länder. www.zacco.com

 

Halvdagsfördjupningen om NIS kan bokas helt separat eller som en del av konferensen Informationssäkerhet den 30/11 på High Court i Malmö. 

 till konferensen InformationsÄkerhet